Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

 • Artikel 1 - Algemeen

  1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met ITT Distribution betreffende de verkoop, levering, betaling, reparatie en onderhoud van computers, componenten, randapparatuur, software, telefonie en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

  1.2 Naast deze algemene voorwaarden kan ITT Distribution aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie en/of aard van werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van onze algemene voorwaarden.

  1.3 Een beroep van de afnemer op voorwaarden die niet van toepassing zijn op deze algemene voorwaarden wordt door ITT Distribution niet geaccepteerd.

  1.4 Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is te alle tijden telefonisch of via e-mail aan te vragen bij ITT Distribution.

  1.5 ITT Distribution houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.


  Artikel 2 - Offertes

  2.1 Alle offertes opgesteld door ITT Distributionzijn vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders in de offerte is vermeld.

  2.2 Prijsvermeldingen op de ITT Distribution-website, eventuele folders en advertenties zijn geen offerte.


  Artikel 3 - Overeenkomsten

  3.1 Overeenkomsten met ITT Distributionkomen zijn pas dan tot stand wanneer ITT Distribution een bestelling of reparatie opdracht op haalbaarheid heeft beoordeeld en dit per omgaande heeft bevestigd. ITT Distribution heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat verzending geschiedt na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig zal worden ingelicht.


  Artikel 4 - Afbeeldingen

  4.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de ITT Distribution website, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld, en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.


  Artikel 5 - Prijzen en betaling

  5.1 De artikelen van ITT Distribution worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van ITT Distribution.

  5.2 De prijzen zijn, indien anders vermeld, exclusief BTW, in euro’s en exclusief verzendkosten.

  5.3 Behoudens het geval van contante verkoop of zending na vooruitbetaling, dient de betaling van de door ITT Distribution geleverde artikelen en/of diensten te geschieden binnen 14 dagen na factuur datum – tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 20 dagen na de factuurdatum is de afnemer die in gebreke blijft met tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand geldt. Verder is ITT Distribution gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten, etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 200.- Op sommige van de leveringen van ITT Distribution geldt een afwijkende betaaltermijn.

  5.4 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

  5.5 Niet tijdige betaling geeft ITT Distribution het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.

  5.6 ITT Distribution is te alle tijden gerechtigd, op welke wijze dan ook, te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door ITT Distribution te verrichten prestaties.

  5.7 Het is de afnemer niet toegestaan zonder toestemming van ITT Distribution verrekening van facturen toe te passen.

  5.8 Door ITT Distribution in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.


  Artikel 6 - Verzending en aflevering

  6.1 De goederen reizen voor risico van de afnemer af vestiging ITT Distribution. ITT Distribution is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


  Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

  7.1 ITT Distribution behoudt het recht van eigendom voor alle door haar geleverde artikelen tot het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ITT Distribution aan de afnemer geleverde of nog te leveren artikelen, alsmede van eventuele vorderingen voor door ITT Distribution ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van artikelen verrichtten of nog te verrichtten werkzaamheden en/of diensten en hetgeen ITT Distribution van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen ITT Distribution en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en eventuele boetes.


  Artikel 8 - Leveringstermijnen

  8.1 Opgaven van levertijden zijn bij benadering, tenzij anders is overeengekomen. ITT Distribution is voor overschrijding van de levertijd nimmer aansprakelijk.

  8.2 Overschrijding van een levertermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enige vorm van schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of welke andere actie dan ook. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van ITT Distribution of indien de levertijd met meer dan drie maanden wordt overschreden. In dit geval heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder echter aanspraak te maken op enige vorm van schadevergoeding.


  Artikel 9 - Reclames

  9.1 Reclames over ondeugdelijke of onvolledige levering dienen door de afnemer binnen 5 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk – met behoorlijke omschrijving van reden – kenbaar gemaakt te worden aan ITT Distribution. Na het verstrijken van deze termijn wordt ITT Distribution geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en gaat ITT Distribution er van uit dat de afnemer de goederen en/of diensten en facturen als correct heeft geaccepteerd.

  9.2 Reclames geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

  9.3 Indien een reclame door ITT Distribution gegrond wordt bevonden, kan ITT Distribution overgaan tot het volgende: A: de factuur herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig wijzigen. B: het geleverde vervangen door een artikel met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen artikelen of onderdelen aan ITT Distribution worden afgegeven. C: het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder gehouden te zijn aan enige vorm van schadevergoeding.

  9.4 De afnemer dient in alle gevallen ITT Distribution drie keer de gelegenheid te bieden tot het herstellen van eventuele gebreken.

  9.5 Software waarvan het zegel is verbroken en/of de verpakking is geopend en/ of installatie (incl. code) heeft plaatsgevonden, kan nimmer worden geretourneerd.


  Artikel 10 - Garantie

  10.1 ITT Distribution verleent ten aanzien van de door haar geleverde artikelen een zogenaamde “carry-in” garantie van één (1) jaar. Artikelen worden altijd eerst uitgebreid getest en bij een foutdiagnose (defect) worden de meeste artikelen tegen hetzelfde artikel omgeruild, mits deze nog leverbaar en op voorraad zijn.

  Refurbished producten

  De garantietermijn op zg. ‘refurbished’ goederen bedraagt 30 dagen na levering, tenzij dit specifiek anders is vermeld op de factuur / bon van levering of in de aanbieding via mail / op de website / op de factuur.

  10.2 Bovenstaande geldt alleen als de artikelen zijn retour gezonden met het hiervoor bestemde ‘formulier voor retourzendingen” en indien de afnemer zich heeft gehouden aan de bepalingen van het “formulier voor retourzendingen”. Op sommige producten geldt een afwijkende garantie termijn en – afhandeling. Indien hiervan sprake is, dan is dit vermeld op de product pagina van de website en/ of op de factuur behorend bij de geleverde goederen en/ of is hiervan melding gemaakt in het offerte traject.

  10.3 De afnemer dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen rekening en risico op te sturen of af te leveren op het door ITT Distribution op te geven adres.

  10.4 De afnemer kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:

  • A: indien de afnemer de zaken heeft verwaarloosd.
  • B: indien de artikelen of componenten niet meer zijn voorzien van het ITT Distribution garantiezegel en/of serienummer of indien de garantiezegel is beschadigd/ los geweest.
  • C: indien de afnemer wijzigingen aan de artikelen heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen door derden. Waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens ITT Distribution zijn verricht.
  • D: bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluitingen, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere van buiten komende oorzaken of onheilen.
  • E: indien het apparaat niet volgens de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  • F: indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires.
  • G: indien artikelen worden teruggezonden als zijnde defect, waarbij door ITT Distributionechter geen defect geconstateerd kan worden. Als er zich softwarematige problemen voordoen op systemen die aangekocht zijn zonder geïnstalleerde software en/of driver-software.

  10.5 Door reparatie en/of vervanging van een artikel gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op uitgevoerde reparaties wordt drie (3) maanden garantie gegeven. Uitzondering betreft de garantie op uitgevoerde reparaties van zg. refurbished artikelen, deze bedraagt tenminste 30 (dertig) dagen, indien afwijkend dan is dit specifiek vermeld in de opgave en/ of op de factuur van levering.


  Artikel 11 - Retourzending

  11.1 Indien een afspraak is gemaakt, dat een zending retour wordt gezonden aan ITT Distribution, dan is de partij die retour zendt verantwoordelijk voor enerzijds de aflevering als anderzijds de herkenbaarheid van herkomst alsmede de aanbieding in de juiste en afgesproken status.

  11.2 Indien niet conform art. 11.1 is gehandeld, dan behoudt ITT Distribution zich het recht voor de zending te weigeren of de zending niet in behandeling te nemen. Tevens kan afwijking bij art. 11.1 consequenties hebben voor de vooraf beoogde afhandeling alsmede de termijn die hiervoor is afgesproken.


  Artikel 12 - Handelsmerk

  12.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- garantie- of identificatienummers of tekens, die op de door ITT Distribution afgeleverde zaken zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Dit leidt onherroepelijk tot het vervallen van de garantie.


  Artikel 13 - Aansprakelijkheid

  13.1 De aansprakelijkheid van ITT Distribution blijft te alle tijden beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.

  13.2 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor ITT Distribution in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal ITT Distribution niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van ITT Distribution.

  13.3 De afnemer vrijwaart ITT Distribution te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.


  Artikel 14 - Overige bepalingen

  14.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.  Geldig per: April 2012 · © ITT Distribution

  April 2021: Toevoeging in art. 10.4 lid B

  April 2022: Aanpassing in art. 5.3

  ITT Distribution - Nobelstraat 7 - 7131 PZ - LICHTENVOORDE (NL)

logo ITTD © 2023 ITT Distribution